Algemene Voorwaarden

Algemene en Betalingsvoorwaarden van FINT:

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen FINT, of aan FINT verbonden partners en consultants én haar opdrachtgever.

 Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen FINT en opdrachtgever overeen zijn gekomen.

 Alle overeengekomen opdrachten worden exclusief aan FINT verstrekt. Vergelijkbare opdrachten bij opdrachtgever, al dan niet door een andere externe partij uitgevoerd, zijn bekend bij FINT.

 Eventuele algemene of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn uitgesloten van toepassing.

 Alle genoemde tarieven en prijzen zijn exclusief BTW.

 Tenzij anders overeengekomen is de betaaltermijn 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur door de opdrachtgever.

 FINT brengt 2/3 van het afgesproken tarief in rekening bij de start van de opdracht en 1/3 bij afronding van de opdracht.

 Additionele kosten die overeen zijn gekomen, worden separaat in rekening gebracht.

 FINT zal zich inspannen om de juiste kandidaat te vinden en gaat door met zoeken tot de match tot stand is gekomen.

 FINT hecht aan een persoonlijke en langdurige relatie met de opdrachtgever. Indien de eigen partner of consultant van FINT wegens ziekte of andere zwaarwegende omstandigheden uitvalt, zal FINT deze vervangen door een andere partner of consultant van FINT.

 Alle acties of uitlatingen van FINT aan opdrachtgever hebben het karakter van adviezen. Het is de eigen vrije keuze en de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever een advies wel of niet op te volgen.

 FINT is niet aansprakelijk voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van de wijze van uitvoering van de opdracht door FINT, tenzij de schade aantoonbaar is te wijten aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van FINT.

 FINT is nooit aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een persoon die via bemiddeling van FINT bij opdrachtgever werkzaam is.

 Het Nederlands en Europese recht is van toepassing, met name voor zaken als betalingstermijn, privacy/AVG, gelijke behandeling, intellectuele eigendom en overmacht.